System szkolenia

 

System stopni FKO

Szkolenia dla ochotniczych grup konnych kultywujących tradycje kawaleryjskie oparte zostały o system stopni. Stopnie i sposób ich oznaczania w 10-stopniowej skali są odzwierciedleniem poziomu wyszkolenia i pełnionych funkcji, różniących się zarówno od stopni wojskowych współczesnych, jak i historycznych, gdyż dotyczącą innych kwalifikacji. 
 
Zgodnie z regulaminem FKO:
 • stopnie zdobywa się za wyszkolenie
 • stopnie zdobywa się kolejno
 • stopnie nadawane są przez dowódcę oddziału na wniosek i po rekomendacji CWKO
 
Kursy CWKO
 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej realizuje szkolenie w systemie kursów. Do 1.12.2014 r. obowiązywał poniższy schemat szkolenia:
 
„Stary” system szkolenia:
 • I stopień – ułan, st. ułan, kapral
 • II stopień – wachmistrz, st. wachmistrz
 • III stopień – dowódcy
 • SPKO – przygotowanie kadry
 
Od początku grudnia 2014 r. obowiązuje nowy system szkolenia, który został przygotowany w oparciu o doświadczenie zebrane w czasie organizacji 15 kursów.
 
Nowy system szkolenia:
 
 • Kurs I stopnia (kurs podstawowy - dla kandydatów na starszych)
 • Kurs II stopnia (kurs dla kandydatów na kaprali)
 • Kurs III stopnia (kurs pomocników instruktorów - dla kandydatów na wachmistrzów)
 • Kurs dla dowódców (doszkalający)
 • Kursy doszkalające dla:
  • st. ułanów
  • kaprali
  • wachmistrzów
  • podporuczników
 • Szkoła podchorążych 
 • Kurs dla szkoleniowców
 • Kurs sędziów Militari

Odznaki CWKO

  

Odznaki za wyszkolenie są widocznym znakiem zaangażowania kawalerzysty we własny rozwój i stanowią środek motywacyjny dla innych członków oddziału. 

Odznaka w postaci liter CWKO otoczonych wieńcem z numerem kursu, wykonana jest z metalu i noszona na klapie prawej kieszeni kurtki mundurowej. Odznaka w formie starego złota, przysługuje prymusowi kursu. Na kieszeni nosi się najwyższy stopień odznaki CWKO (z wyjątkiem prymusów, którzy mogą nosić zdobyte złote odznaki CWKO).

Odznaki I, II, III stopnia przysługują osobom, które pomyślnie zdadzą egzaminy końcowe CWKO. Noszenie stopni WP (innych niż stopnie FKO) na mundurach kawaleryjskich, nadania stopni w okresie przejściowym oraz stopnie organizacyjne, spowodowały konieczność wprowadzenia wyróżnienia osób, które ukończyły kursy szkoleniowe i zweryfikowano ich umiejętności. Odznaki, które uzyskuje się po zdaniu egzaminów, są widocznym znakiem posiadanych umiejętności określonych przez regulamin FKO. Odznaki obowiązkowo noszą osoby, które ukończyły szkolenia CWKO oraz zdały egzaminy na danym poziomie. 

Odznakę ukończenia kursu CWKO nosimy na prawej klapie kieszeni munduru, po lewej stronie guzika. Nosi się odznakę ukończenia najwyższego z kursów CWKO. Prymus ma prawo do noszenia po prawej stronie klapy kieszeni również zdobytej odznaki prymusa kursu (w tym przypadku ma prawo do posiadania dwóch odznak, po lewej stronie najwyższego z kursów a po prawej odznaki prymusa). W przypadku, kiedy kursant uzyskałby tytuł prymusa z więcej niż jednego kursu, nosi najwyższy stopień uzyskanej odznaki (np. prymus kursów I, II, III stopnia po lewej stronie kieszeni nosi odznakę najwyższego z ukończonych kursów III stopnień a po prawej najwyższą posiadaną odznakę prymusa, w tym wypadku II stopnia). 
 
Uprawnieniem do noszenia odznaki kursu, jest wpis do książeczki FKO o ukończeniu kursu danego stopnia. 
 
 
Odznaki PZJ
 
 
System szkolenia FKO oparty jest o umiejętności jeździeckie oraz kawaleryjskie. Najlepszą weryfikacją umiejętności jeździeckich, jest zdobywanie odznak w systemie wypracowanym przez Polski Związek Jeździecki, poprzez uczestnictwo w oficjalnych egzaminach w certyfikowanych ośrodkach. Jest to również świetny sposób na zaangażowanie jeźdzców kawaleryjskiego ruchu ochotniczego, w sport jeździecki oraz rozwój ich umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy. 
 
Odznaki jeździeckie PZJ wymagane są do zdobycia następujących stopni FKO:
- odznaka brązowa - kapral kaw. och.
- odznaka srebrna - wachmistrz kaw. och. (pomocnik instruktora)
- odznaka złota oraz uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej lub uprawnienia instruktora szkolenia podstawowego PZJ - podporucznik kaw. och. (instruktor wyszkolenia kawaleryjskiego)
 
Noszenie na mundurze odznaki jeździeckiej, jest widocznym znakiem zaangażowania jeźdzca we własny rozwój oraz potwierdzeniem posiadanych umiejętności. 
 
Odznakę jeździecką (najwyższej posiadanej) nosimy nad prawą kieszenią kurtki mundurowej, w miejscu gdzie przebiegałaby szelka naramienna. Oficerowie noszą odznakę na szelce naramienniej. Uwaga! Jest możliwość pozyskania z PZJ odznaki z nakrętką, co ułatwi przytwierdzenie jej do munduru.
 
 
Przykład noszenia brązowej odznaki PZJ na mundurze trębacza.
 

Prymus kursu CWKO

Tytuł prymusa oraz złota odznaka za ukończenie szkolenia, przysługuje uczestnikowi kursu CWKO, który zdobędzie największą liczbę punktów z egzaminów kończących kurs. 

Tutył prymusa kursu nie przysługuje osobom, które:
- uczestniczą w kursie na zasadach doszkalających, 
- posiadają już stopień, do którego kurs przygotowuje lub wyższy,
- zdają egzaminy w innym trybie (bez uczestnictwie w kursie).
 
Wyjątkiem od powyższej zasady są osoby, które w starym systemie szkolenia CWKO otrzymały:
- po kursie I stopnia rekomendację na stopień starszego lub kaprala (ale w dniu rozpoczęcia kursu II stopnia, nie posiadają stopnia wyższego niż plutonowy) i uczestniczą w kursie II stopnia, mogą wtedy uzyskać tytuł prymusa 
- po kursie II stopnia otrzymały rekomendację na wachmistrza (ale w dniu rozpoczęcia kursu III stopnia, nie posiadają stopnia wyższego niż st. wachmistrz) i uczestniczą w kursie III stopnia, mogą wtedy uzyskać tytuł prymusa
 
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez uczestników decyduje wyższy wynik za "wrażenie ogólne" z egzaminów praktycznych oraz punktacja z wrażenia ogólnego wystawiona przez instruktorów po szkoleniu (aktywność, punktualność itd.).
 
W wyjątkowych przypadkach, możliwe jest nadanie stopnia prymusa odstępując od powyższych założeń.
 
 
 
 
Kurs I stopnia (starszy)
 
 
 
Poziom szkolenia:
st. ułan, strzelec konny, szwoleżer 
 
Założenia:
Kurs I stopnia określany kursem unitarnym, wyrównuje podstawowe umiejętności kawalerzystów z oddziałów. Wymagania egzaminacyjne kursu I stopnia określone są w wymaganiach na dwa pierwsze stopnie ułan, szwoleżer, strzelec konny i starszy ułan, szwoleżer, strzelec konny. Szkolenie to przede wszystkim podstawy z zakresu musztry pieszej, konnej, historia kawalerii, weterynaria, władanie bronią białą na drewnianym koniu. 
 
Czas trwania:
Kurs stacjonarny – 1 zjazd (ok. 7 dni)
Kurs niestacjonarny – Czas trwania kursu zależy od kursanta i czasu potrzebnego na zaliczenie wszystkich elementów szkolenia.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19, wprowadza się możliwość uczestnictwa w kursach niestacjonarnych. Program opiera się o zajęcia prowadzone przez CWKO (w większości online), szkolenie własne i obowiązkowe praktyki. Kursant zapisując się na kurs otrzymuje z CWKO drukowany indeks, skrypt oraz wytyczne szkoleniowe. Większość jego szkolenia opiera się o kadrę własnego oddziału oraz otwarte szkolenia kawaleryjskie w innych formacjach kawaleryjskich FKO RP.

NOWOŚĆ! Kurs w formie niestacjonarnej, kolejność działań:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie na kurs I st. w formie niestacjonarnej poprzez zgłoszenie e-mail na cwko@cwko.pl.
 2. E-mail zwrotny z listą dokumentów do przesłania: skierowanie na kurs, przetwarzanie danych itp.
 3. Przesłanie niezbędnych dokumentów przez przyszłego kursanta.
 4. Potwierdzenie przyjęcia na niestacjonarny kurs I st. wraz z informacjami szczegółowymi o kursie.

Prymus kursów niestacjonarnych wyłaniany będzie spośród wszystkich osób, które pozytywnie ukończyły szkolenie w danym roku np. prymus kursów I stopnia w 2021 r. Prymus zostanie wyłoniony jeśli szkolenie ukończy co najmniej 3 kawalerzystów na danym poziomie kształcenia. 

 
Dla kogo:
Kurs I stopnia skierowany jest do kawalerzystów, którzy:
 • nie posiadają stopnia starszego (lub posiadają i chcą uczestniczyć aby uzupełnić swoje umiejętności)
 • posiadają podstawowe umiejętności jeździeckie, niezbędne do uczestnictwie w kursie (poruszanie się stepem i kłusem)
 • zostali skierowani przez dowódcę oddziału (skierowanie jest równoznaczne z chęcią awansowania kawalerzysty na wyższy stopień)
 
Rekomendacja:
Osoba która uczestniczy w kursie I stopnia może ukończyć go z rekomendacją na 2 pierwsze stopnie FKO (ułan, szwoleżer, strzelec konny, starszy ułan, starszy szwoleżer, starszy strzelec konny). 
 
Osoba, która ukończy kurs I stopnia bez rekomendacji na starszego, będzie zobowiązana zdać egzamin wstępny na kurs II stopnia (braki z egzaminu kursu I stopnia).
 
 
 

Kurs II stopnia (kapral)

 
Poziom szkolenia:
Kapral
 
Założenia:
Kurs II stopnia przygotowuje do zdobycia stopnia kaprala. Główny nacisk podczas szkolenia, kładzie się na naukę prawidłowego dowodzenia sekcją. 
 
Według wymagań FKO, kapral kawalerii ochotniczej nie jest jeszcze gotowy aby samodzielnie prowadzić dydaktyczne zajęcia ale posiada umiejętności aby dowodzić na sekcją (w szyku) oraz dokonywać podstawowych korekt w dowodzonym oddziale. 
 
Kurs II stopnia to przede wszystkim nauka dowodzenia, jazdy konnej w sekcji konno, oraz praktyczny trening władania lancą konno. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie brązowej odznaki PZJ.
 
Czas trwania:
Kurs stacjonarny – 2 zjazdy (ok. 14 dni)
Kurs niestacjonarny – Czas trwania kursu zależy od kursanta i czasu potrzebnego na zaliczenie wszystkich elementów szkolenia.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19, wprowadza się możliwość uczestnictwa w kursach niestacjonarnych. Program opiera się o zajęcia prowadzone przez CWKO (w większości online), szkolenie własne i obowiązkowe praktyki. Kursant zapisując się na kurs otrzymuje z CWKO drukowany indeks, skrypt oraz wytyczne szkoleniowe. Większość jego szkolenia opiera się o kadrę własnego oddziału oraz otwarte szkolenia kawaleryjskie w innych formacjach kawaleryjskich FKO RP.

NOWOŚĆ! Kurs w formie niestacjonarnej, kolejność działań:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie na kurs II st. w formie niestacjonarnej poprzez zgłoszenie e-mail na cwko@cwko.pl.
 2. E-mail zwrotny z listą dokumentów do przesłania: skierowanie na kurs, przetwarzanie danych itp.
 3. Przesłanie niezbędnych dokumentów przez przyszłego kursanta.
 4. Potwierdzenie przyjęcia na niestacjonarny kurs II st. wraz z informacjami szczegółowymi o kursie.
Prymus kursów niestacjonarnych wyłaniany będzie spośród wszystkich osób, które pozytywnie ukończyły szkolenie w danym roku np. prymus kursów I stopnia w 2021 r. Prymus zostanie wyłoniony jeśli szkolenie ukończy co najmniej 3 kawalerzystów na danym poziomie kształcenia. 
 
Dla kogo:
Kurs 2 stopnia skierowany jest do kawalerzystów, którzy:
 • ukończyli kurs I stopnia
 • posiadają stopień starszego (lub posiadają już stopień kaprala i wyższy ale chcą podnieść swoje umiejętności)
 • posiadają brązową odznakę 
 • zdadzą egzamin wstępny (dotyczy kawalerzystów, którzy ukończyli kurs I stopnia z rekomendajcją na ułana)
 • zostali skierowani przez dowódcę oddziału (skierowanie jest równoznaczne z chęcią awansowania kawalerzysty na wyższy stopień)
 
Rekomendacja:
Po kursie można otrzymać rekomendację na stopień kaprala.
 
 
 

Kurs III stopnia (wachmistrz)

 
Założenia:
Kurs skierowany do przyszłych pomocników instruktorów. W czasie kursu położony jest nacisk na naukę przekazywania wiedzy. W trakcie kursu kawalerzyści w praktyce dowodzą musztrą konną i pieszą, trenują władanie szablą i lancą konno, prowadzą zajęcia z troczenia itp. Jeden zjazd przeznaczony jest na szkolenie jeździeckie i zdobycie srebrnej odznaki jeździeckiej.
 
Czas trwania:
Kurs stacjonarny – 3 zjazdy (ok. 21 dni)
Kurs niestacjonarny – Czas trwania kursu zależy od kursanta i czasu potrzebnego na zaliczenie wszystkich elementów szkolenia.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19, wprowadza się możliwość uczestnictwa w kursach niestacjonarnych. Program opiera się o zajęcia prowadzone przez CWKO (w większości online), szkolenie własne i obowiązkowe praktyki. Kursant zapisując się na kurs otrzymuje z CWKO drukowany indeks, skrypt oraz wytyczne szkoleniowe. Większość jego szkolenia opiera się o kadrę własnego oddziału oraz otwarte szkolenia kawaleryjskie w innych formacjach kawaleryjskich FKO RP.

NOWOŚĆ! Kurs w formie niestacjonarnej, kolejność działań:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie na kurs III st. w formie niestacjonarnej poprzez zgłoszenie e-mail na cwko@cwko.pl.
 2. E-mail zwrotny z listą dokumentów do przesłania: skierowanie na kurs, przetwarzanie danych itp.
 3. Przesłanie niezbędnych dokumentów przez przyszłego kursanta.
 4. Potwierdzenie przyjęcia na niestacjonarny kurs III st. wraz z informacjami szczegółowymi o kursie.
Dla kogo:
Kurs 3 stopnia skierowany jest do kawalerzystów, którzy:
 • posiadają stopień kaprala lub plutonowego (zdały egzaminy kursów I i II stopnia)
 • posiadają brązową odznakę jeździecką
 • posiada umiejętności pozwalające zdobyć w czasie kursu srebrną odznakę PZJ (niezbędna do ukończenia kursu)
 • posiadają już stopień wachmistrza lub wyższy i chcą podnieść swoje umiejętności
 • zostali skierowani przez dowódcę oddziału (skierowanie jest równoznaczne z chęcią awansowania kawalerzysty na wyższy stopień)
Prymus kursów niestacjonarnych wyłaniany będzie spośród wszystkich osób, które pozytywnie ukończyły szkolenie w danym roku np. prymus kursów I stopnia w 2021 r. Prymus zostanie wyłoniony jeśli szkolenie ukończy co najmniej 3 kawalerzystów na danym poziomie kształcenia. 
 
Rekomendacja:
Po kursie można otrzymać rekomendację na stopień wachmistrza.
 
Kurs IV stopnia
 
Kurs dla kandydatów na Instruktorów wyszkolenia kawaleryjskiego, w oparciu o pracę własną i indywidualne zjazdy - program w opracowaniu.
 
Szkoła Podchorążych
 
Założenia:
Celem działania SPKO jest przygotowanie kompleksowo wyszkolonych kadr FKO - instruktorów wyszkolenia kawaleryjskiego (podporuczników). Absolwent „podchorążówki” oprócz zdobycia licznych uprawnień zawodowych, takich jak:
—Instruktor Rekreacji Ruchowej z Specjalnością Jazda Konna,
—Instruktor Szkolenia Podstawowego PZJ,
—Złota Odznaka Jeździecka PZJ,
—Przodownik Turystyki Jeździeckiej PTTK,
będzie się musiał wykazać umiejętnością dowodzenia, zdolnościami organizacyjnymi, znajomością zarówno w teorii jak i w praktyce regulaminów FKO, umiejętnością władania białą bronią, znajomością terenoznawstwa, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy medycznej i weterynaryjnej, umiejętnością tańca oraz znajomością savoir-vivre.
 
 
Czas trwania:
2 lata ( 7 dniowe zjazdy co kwartał i obowiązkowy staż).
 
Dla kogo:
Kurs 3 stopnia skierowany jest do kawalerzystów, którzy:
 • posiadają stopień wachmistrza lub starszego wachmistrza (zdał egzaminy kursów I, II, III stopnia),
 • posiadają srebrną odznakę jeździecką,
 • posiada umiejętności pozwalające zdobyć w czasie kursu:
  • uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej
  • złotą odznakę PZJ
   lub
  • uprawnienia instruktora szkolenia podstawowego PZJ
 • zostali skierowani przez dowódcę oddziału (skierowanie jest równoznaczne z chęcią awansowania kawalerzysty na wyższy stopień)
 
Rekomendacja:
Absolwent szkolenia uzyska tytuł podchorążego kawalerii ochotniczej lub podporucznika kawalerii ochotniczej (Instruktor Wyszkolenia Kawaleryjskiego).
W przypadku nie zaliczenia wszystkich wymagań, kursant z tytułem podchorążego kawalerii ochotniczej otrzyma wytyczne szkoleniowe, w celu zdobycia stopnia podporucznika.
 
Obszycie naramieników kurtki mundurowej podchorążego Oznaczenie kursanta SPKO na kołnierzu kurtki mundurowej Rękaw kurtki mundurowej ze srebrnym galonem po ukończeniu SPKO
 
Kurs sędzięgo Militari
 
Założenia:
Zawody militari, które odbywają się w oparciu o nowe regulaminy FKO, wymagają wykwalifikowanych sędziów. 
 
Czas trwania:
2 dni
 
Dla kogo:
Do uzyskania stopnia sędziego militari FKO wymagane jest uzyskanie:

- min. stopnia wachmistrza (zdanie egzaminów kursu 3 stopnia oraz posiadanie odznaki kursu III st. od 2019 r. kurs sędziowski jest integralną częścią kursu III stopnia) 
- ukończenie kursu sędziowskiego Militari
- zaliczenie praktyk sędziowskich na zawodach
- zdanie egzaminu końcowego kursu sędziego Militari

Do pełnienia funkcji sędziego Militari FKO, niezbędne jest:
- wzięcie udziału w corocznej konferencji szkoleniowej sędziów Militari FKO.
- raz na 3 lata uczestnictwo w 2 dniowym szkoleniu dla sędziów Militari.
- raz na 3 lata przejście obowiązkowej weryfikacji wiedzy sędziowskiej.  

Kurs asystenta sędziego Militari

Założenia:
Zawody militari, które odbywają się w oparciu o nowe regulaminy FKO, wymagają wykwalifikowanych sędziów i asystentów sędziów. 
 
Czas trwania:
1 dzień
 
Dla kogo:
Do uzyskania stopnia asystenta sędziego militari FKO wymagane jest uzyskanie:

- min. stopnia kaprala kaw. och. (zdanie egzaminów kursu II stopnia oraz posiadanie odznaki kursu II st. od 2021 r. kurs asystenta sędziego Militari jest integralną częścią kursu II stopnia) 
- ukończenie kursu asystenta sędziego Militari
- zaliczenie praktyk na zawodach
- zdanie egzaminu końcowego kursu asystenta sędziego Militari